Cookie beleid vv Beuningse Boys

De website van vv Beuningse Boys is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk Reglement BB

Huishoudelijk Reglement BB

Huishoudelijk reglement

Artikel 1 - Algemene bepalingen
1. De vereniging genaamd voetbalvereniging Beuningse Boys, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 22 juli 1945 en is gevestigd te Beuningen.
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte.

Artikel 2 - Het lidmaatschap
1. De aanmelding geschiedt door invulling en ondertekening van een door de secretaris te verstrekken aanmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer en/of mobiel nummer en emailadres. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
2. De kosten (inschrijfgeld) voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij het innen van de contributie te worden voldaan.
3. De leden betalen contributie met ingang van de eerste van de maand waarin zij als lid zijn toegelaten.
4. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.

Artikel 3 - Aanneming van leden
Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.

Artikel 4 - Rechten en plichten van leden
Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 6 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.
1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht desgevraagd een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. Dit op de tijdstippen die door het bestuur van de vereniging zijn bepaald. Op alle andere tijdstippen is het de leden verboden op de velden van de vereniging te komen tenzij het bestuur of een van de bestuursleden daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.
3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adresgegevens, wijziging van emailadres en/of mobiel telefoonnummer.
7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de KNVB.

Artikel 5 – Clubkleuren (Voorstel wijziging op Alg. Ledenverg. Nov. 18)
Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:
a. Shirt: vertikaal rood-wit gestreept
b. Broek: heren wit en dames zwart*
c. Kousen: rood-wit

*Dit valt onder het gedoog beleid van de KNVB.

Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.

Artikel 6 - Bestuur
1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste 2 leden, die allen meerderjarig moeten zijn.
2. Het bestuur kiest uit haar midden een vice-voorzitter die bij langdurige ontstentenis van de voorzitter in diens bevoegdheden treedt.
3. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
a. de algemene leiding van zaken;
b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
4. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per zes weken volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 2 leden van het bestuur zulks wensen.
5. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
7. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.
8. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.


Artikel 7 - Het dagelijks bestuur
1. Het bestuur is bevoegd om een dagelijks bestuur in te stellen dat bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
2. Taken van de voorzitter:
a. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
b. leidt de algemene vergadering en de bestuursvergadering en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de algemene vergadering die te wijzigen;
c. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid, bij voorkeur de vice-voorzitter, heeft overgedragen;
d. het ontwikkelen, doen vaststellen en doen uitvoeren van sportiviteitsbeleid;

e. zie module 3.3 Voorzitter van het Voetbalbeleidsplan.
3. Taken van de secretaris:
a. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
b. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
c. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
d. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
e. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
f. is verantwoordelijk voor het opstellen van de notulen van de algemene vergadering en de bestuursvergadering;
g. voert de verdere hem door het bestuur opgedragen taken uit.h. zie module 3.3 Secretaris van het Voetbalbeleidsplan.
4. Taken van de penningmeester:
a. beheert de gelden van de vereniging;
b. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
c. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
d. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
e. brengt in  de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

f. zie module 3.3 Penningmeester van het Voetbalbeleidsplan.

Artikel 8 - Bestuursverkiezing
1. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.
2. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste tien stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Artikel 9 - Commissies
1. Behoudens de algemene vergadering kan het bestuur slechts commissies instellen aan de hand van het Voetbalbeleidsplan en het Vrijwilligersbeleid.
2. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor onbepaalde duur (i.p.v. één jaar) of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken. De leden van de kascommissie worden daarentegen op basis van artikel 13 van de statuten benoemd voor een periode van drie jaar.
3. Bij het besluit tot instelling van een nieuwe commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie zonodig schriftelijk vastgelegd en opgenomen in het Voetbalbeleidsplan.

4. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld.
5. Een commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of de commissie dit wenselijk achten.
6. Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het verantwoordelijk bestuurslid.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid van de vereniging
De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen of op de velden en andere terreinen aanwezig.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid van de leden
1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de bezittingen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem/haar of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond, wordt of worden desbetreffende(n) aansprakelijk gesteld.
2. Voor de kosten die de vereniging maakt met de afdoening van strafzaken e.d. door de KNVB kunnen de leden niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 12 - Het verenigingsblad
Het verenigingsblad verschijnt minimaal vijf maal per jaar. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden. Het verenigingsblad zit in de portefeuille van een van de bestuursleden. De door het bestuur te benoemen redactiecommisie is verantwoordelijk voor het samenstellen, verschijnen en verspreiden van het verenigingsblad.

Artikel 13 – Informatieverstrekking aan de leden

Het bestuur verstrekt informatie aan de leden middels het verenigingsblad, de website van de vereniging, publicaties in het plaatselijke weekblad, op de informatieborden in het clubhuis, op het interne TV-kanaal van de vereniging, de Boys Nieuwsbrief, app en de Facebook- en Twitter accounts.

Artikel 14 - Sponsoring
Het bestuur stelt richtlijnen op voor het aangaan van sponsorcontracten, gebruikt voor alle voorkomende soorten sponsoring standaardovereenkomsten en houdt van alle overeenkomsten een archief bij.

Artikel 15- Wijziging van het huishoudelijk reglement
1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld.
2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het clubblad en/of de website van de vereniging gepubliceerd.
3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 16 – Voetbalbeleidsplan

Vanaf seizoen 2016/2017 is het nieuwe Beuningse Boys beleidsplan 2016 - 2020 ingevoerd. Het beleidsplan is besproken tijdens de ALV najaar 2016. De operationele uitgangspunten zijn vanaf het seizoen 2016/2017 van kracht. Ieder lid en verenigingsorgaan van Beuningse Boys worden geacht zich te committeren aan dit beleidsplan.

Artikel 17 - Slotbepalingen
1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
3. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking op de dag volgende op die waarop de algemene vergadering het heeft vastgesteld. De algemene vergadering kan besluiten hiervan af te wijken en een ander tijdstip van inwerkingtreding te bepalen.
4. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of voor verschillende uitleg vatbaar is, beslist het bestuur.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de vereniging de dato 21 november 2018, namens het bestuur van de vereniging,

De voorzitter, Wolfgang Hendrix             De secretaris, Marij Bekkema

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!