ALV woensdag 21 november 2018

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Beste leden,                                                                               

Het bestuur van v.v. Beuningse Boys nodigt u uit onze Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Deze wordt gehouden op:

 

         Woensdag 21 november 2018 om 20.00 uur in ons clubhuis        

 

Agenda:

1.    Opening

2.    Vaststelling agenda

3.    Mededelingen

4.    Jaarverslag bestuur over seizoen 2017 - 2018: notulen ALV d.d. 22 november 2017 | financieel jaarverslag 2017 - 2018 | verslag kascommissie

5.    Begroting 2018 - 2019

6.    Contributie 2019 – 2020

7.    Voorstel clubtenue Vrouwen v.v. Beuningse Boys

8.    Vaststellen Statuten v.v. Beuningse Boys

9.    Vaststellen Huishoudelijk Reglement v.v. Beuningse Boys

10. Bestuursverkiezingen

11. Rondvraag

12. Einde

 

Toelichting agendapunten:

Ad 4: Het verslag van de ALV d.d. 22 november 2017 is hier te lezen; het beknopte financiële jaarverslag, het verslag van de Stichting Parkbeheer en een exemplaar van het Jaarverslag 2017-2018, incl. het verslag van de Stichting VoetbalPromotie, liggen op de ALV voor u klaar. Het uitgebreide financiële jaarverslag 2017-2018 is hier te lezen van 18 t/m 21 november a.s.

Ad 7:  Lees hier het voorstel i.v.m. het clubtenue van de Dames.

Ad 8:  Lees hier het nieuwe concept Statuten.

Ad 9:  Lees hier het nieuwe concept Huishoudelijk Reglement.

Ad 10: Aftredend en herkiesbaar: Arno Daals (Penningmeester).

          Aftredend en herkiesbaar: Marij Bekkema (Secretaris Bestuur). De secretaris is herkiesbaar voor 1 jaar met stilzwijgende verlenging van 2 x 1 jaar met een max. van 3 jaar.

         Aftredend en herkiesbaar: Kees Broekman (Bestuurslid Park en Gebouwen, Horeca)

         Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich kenbaar maken bij de secretaris van het bestuur Marij Bekkema.

 

N.B.:  Met betrekking tot agendapunt 8 en 9 is de vereniging te houden aan een quorum (verplicht aantal stemmen van ⅔ van het aantal leden). Mocht de Algemene Ledenvergadering van 21 November 2018 niet voldoen aan deze eis dan zal er een nieuwe Algemene Ledenvergadering gehouden worden op woensdag 28 November 2018 om 20:00 uur in het clubhuis van v.v. Beuningse Boys.

De agenda zal dan beperkt worden tot het vaststellen van agendapunt 8 en 9.

                                                                                               

                                                                                          

                                                                             Bestuur v.v. Beuningse Boys