Gedrags- en boeteregelement


Preambule
Overwegende dat:
a) wederzijds respect de basis is van al onze gedragingen;
b) voetbal een sociaal vormende functie en waarde heeft;
c) de scheidsrechter altijd gelijk heeft;
d) voetbal een sport is waarbij sprake kan zijn van fysiek contact;
e) de door de KNVB gehanteerde spelregels de gelegenheid bieden tot een sportief verloop van de wedstrijden en dat deze regels daarom gerespecteerd en nageleefd dienen te worden;
f) wedstrijden bedoeld zijn om elkaar te meten op voeltbaltechnisch, voetbaltactisch, conditioneel en mentaal gebied,
stelt de algemene ledenvergadering van voetbalvereniging Beuningse Boys, in vergadering bijeen op 14 oktober 2009 het volgende gedrags- en boetereglement vast:

Artikel 1 Algemeen
1.1 Ieder lid (en zijn/haar verzorger(s)) van voetbalvereniging Beuningse Boys conformeert zich aan de Gedragscode. Dit betekent dat reglementen en gedragsregels van de club geaccepteerd en gerespecteerd worden.
1.2 Respect, fatsoen, sportiviteit en behulpzaamheid zijn belangrijke normen en waarden binnen onze vereniging. Zonder uitputtend te willen zijn bepalen deze normen en waarden het sociale gezicht van onze vereniging en het klimaat waarin het goed vertoeven moet zijn voor een ieder, jong en oud, spelers en vrijwillig kader, ouders en andere supporters.
1.3 Ieder lid keurt geweld, discriminatie, pesten en vandalisme af.
1.4 Ieder lid spreekt een ander aan op ongewenst gedrag en is hier zelf ook op aanspreekbaar:
1.5 Ieder lid spant zich maximaal in een goede vertegenwoordiger van voetbalvereniging Beuningse Boys te zijn, zowel qua gedrag in het veld, als direct daarbuiten (ons eigen sportpark, sportparken van andere vereniging, in de zaal). Men dient te voorkomen dat de naam Beuningse Boys in diskrediet zal worden gebracht.
1.6 Leden worden geacht,  indien een beroep vanuit de vereniging op hen wordt gedaan, vrijwillig minimaal één keer per jaar ondersteunende activiteiten voor voetbalvereniging Beuningse Boys uit te voeren. Dit kan variëren van het schoonmaken van opstallen op ons sportpark tot het draaien van bar- of keukendienst.
1.7 De vereniging en haar leden tonen zich een goed gastheer voor bezoekers.

Artikel 2 Roken & Alcohol (dit is aangepast n.a.v. een onlangs met de gemeente gesloten convenant)
2.1 Voetbalvereniging Beuningse Boys volgt de wettelijke regels ten aanzien van roken (Tabakswet) en het gebruik van alcohol (Drank- en Horecawet).
2.2 Er wordt geen alcohol aan jeugd onder de 18 jaar en geen sterke drank aan jeugd onder 18 jaar geschonken.
2.3 Er wordt op zaterdagen met wedstrijden vóór 13.00 uur geen alcohol en/of sterke drank geschonken.
2.4 Trakteert bij overwinningen, verliezen, mooi weer e.d. geen alcohol aan jeugd onder de 18 jaar en geen sterke drank aan jeugd onder de 18 jaar. Alcohol en sterke drank zijn onder die leeftijden geen beloning.
2.5 Staat, ook tijdens wedstrijden en trainingen, het drinken van alcohol en sterke drank alleen toe in de kantine, in de bestuurskamer en op een afgesloten buitenterras.
2.6 Hanteert als regel dat bij uitwedstrijden voor jeugd en volwassenen dezelfde regels over alcoholgebruik gelden als bij thuiswedstrijden.
2.7 Spreekt met jeugdleiders en trainers nadere gedragsregels af rond hun alcoholgebruik tijdens jeugdactiviteiten en legt deze vast.
2.8 Verbiedt dat op de accommodatie van huis meegebrachte alcohol en/of sterke drank wordt gebruikt.
2.9 Publiceert bovenstaande afspraken op een duidelijk zichtbare plaats bij de bar in de kantine.

Artikel 3 Eigendommen & accommodatie
3.1 Ieder lid heeft respect voor de bezittingen van anderen en is aansprakelijk voor de door hem aangerichte schade.
3.2 Ieder lid is zuinig op de accommodatie.
3.3 Leden hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. Dit op de tijdstippen die door het bestuur van de vereniging zijn bepaald. Op alle andere tijdstippen is het de leden verboden op de velden van de vereniging te komen tenzij het bestuur of een van de bestuursleden daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.
3.4 Kleedruimtes dienen na gebruik netjes te worden achterlaten. Leden en hun begeleiding dienen hierop toe te zien en hierin een actieve bijdrage te leveren, hierbij gebruik makend van het aanwezige schoonmaakmateriaal. De begeleiding wordt ook geacht op ons eigen sportpark erop toe te zien dat de kleedkamer van de tegenstander ordelijk wordt achtergelaten.
3.5 Bij het bewust/met opzet schade toebrengen aan bezittingen van de club, dan wel andere aanwezige middelen op ons sportpark (bijv. voertuigen e.d.) zal door het bestuur de schade op de dader(s) worden verhaald en kan het bestuur zonodig besluiten aangifte te doen. Dit geldt eveneens bij het plegen van andere vormen van wangedrag, zoals agressie, diefstal, discriminatie en ongewenste intimiteiten. Het niet vergoeden van de aangerichte schade kan leiden tot het opleggen van een straf door het bestuur.
3.6 Voetbalvereniging Beuningse Boys sluit elke aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van waardevolle spullen tijdens trainingen of wedstrijden uit. Laat waardevolle spullen, zoals sieraden, zoveel mogelijk thuis.
3.7 Materialen die beschikbaar zijn gesteld door sponsors (shirts, trainingspakken etc.) dienen als ware het bezittingen van voetbalvereniging Beuningse Boys behandeld te worden. Deze zijn in bruikleen gegeven, dienen zorgvuldig onderhouden te worden en aan het einde van het seizoen bij de begeleiding ingeleverd te worden. De begeleiding levert de materialen desgevraagd bij het bestuur in. Controle vindt plaats a.h.v. de overeenkomst die bij uitgifte van de materialen is ondertekend. Indien materialen ontbreken dan wel (onherstelbaar) beschadigd zijn, kan het bestuur besluiten de kosten op de veroorzaker te verhalen. Het niet vergoeden van deze kosten kan leiden tot het opleggen van een straf door het bestuur.

Artikel 4 Trainen & wedstrijden
4.1 Spelers dienen instructies van de leider en/of trainer voor, tijdens en na de wedstrijden/trainingen op te volgen.
4.2 Spelers dienen tijdens trainingen en wedstrijden de algemeen geldende fatsoensnormen in acht te nemen en zich aldus netjes te gedragen jegens medespelers, begeleiding, trainer, arbitrage, tegenstander en publiek. Dit geldt ook voor gedrag jegens  ouders/verzorgers, scouts, vrijwilligers of vertegenwoordigers van jeugdcommissie en bestuur.
4.3 Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
4.4 Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
4.5 Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
4.6 Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en assistent scheidsrechters. Als zij niet voor hun taak geschikt blijken te zijn, bespreek dat dan later, niet alleen met je eigen teamleden, en probeer er verbetering in te brengen.
4.7 Beïnvloed de scheidsrechter en assistent scheidsrechters niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
4.8 Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
4.9 Laat agressiviteit achterwege; je bereikt er niets mee.
4.10 Ook al ben je overtuigd van je eigen gelijk, ga het niet ten koste van alles in het veld halen. Richt je energie op je spel en dat van je teamgenoten.
4.11 Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
4.12 Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
4.13 Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
4.14 Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders.
4.15 Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.
4.16 Voor zover er taken zijn die binnen een elftal dienen te worden uitgevoerd (verzorgen kleding, ballen, kleedkamers etc.) geven spelers hier opvolging aan als zij door begeleiding en/of trainer hiervoor gevraagd worden.
4.17 Het volgen van trainingen behoort ook tot het voetballen, het volgen van trainingen is voor alle jeugd- en selectieteams verplicht. Voor overige seniorenteams wordt trainen als zeer wenselijk beschouwd.
4.18 Indien een speler verhinderd is deel te nemen aan training en/of wedstrijd, moet men dit zo spoedig mogelijk melden aan de betreffende leider of trainer, bij voorkeur met opgaaf van reden.
4.19 Reservespelers dienen tijdens de wedstrijd in de directe omgeving van de trainer/leider te blijven, tenzij anders wordt aangegeven. Indien er geen assistent scheidsrechter beschikbaar is, dan wordt één van de wisselspelers geacht te vlaggen.
4.20 I.v.m. de hygiëne is douchen na een wedstrijd of training verplicht. Het dragen van beschermende slippers voor de voeten wordt aanbevolen.
4.21 I.v.m de veiligheid is het dragen van scheenbeschermers op trainingen en tijdens wedstrijden verplicht.
4.22 Leden worden geacht zorgvuldig om te gaan met materialen van de club (ballen, netten, doeltjes, pylonen, hesjes etc.) en hun bijdrage te leveren aan het toezicht houden op en opruimen van deze materialen.
4.23 Trainingen beginnen precies op de vastgestelde tijd. In verband met de warming-up dient men 5 minuten voor aanvang van de training op het veld aanwezig te zijn.
4.24 Bij te laat komen moet men zich eerst melden bij de trainer. Het zonder aanvaardbare reden te laat komen kan betekenen dat men niet meer aan de training mag deelnemen.
4.25 Het vroegtijdig verlaten van het trainingsveld zonder voorafgaand overleg is niet toegestaan.
4.26 De door de clubscheidsrechters gegeven gele en rode kaarten worden door het bestuur gemeld aan het KNVB-districtskantoor.
4.27 Naast een schorsing en boete van de KNVB kan de vereniging in de volgende gevallen nog een extra schorsing/boete opleggen indien er sprake is van misdragingen in of rondom het veld:
a) zwaar lichamelijk geweld toebrengen aan tegenstander, scheidsrechter of assistent scheidsrechter;
b) wangedrag t.o.v. arbitrage, begeleiding, medespelers of publiek.

Artikel 5 Begeleiding (begeleiders en trainers)
5.1 Begeleiders van onze teams hebben een regel- en toezichtfunctie binnen onze vereniging. Zij zien toe op naleving van de gedragscodes door de spelers en spreken hen aan op ongewenst gedrag. Ernstige misdragingen dienen altijd gemeld te worden bij jeugdcommissie en/of het bestuur.
5.2 De begeleiding draagt zorg voor het verschijnen van een team bij wedstrijden en toernooien. Het zonder opgaaf van reden niet verschijnen kan het bestuur doen besluiten, onafhankelijk van een besluit van de KNVB, een schorsing en/of boete op te leggen aan het desbetreffende team;
5.3 Training en begeleiding van teams is noodzakelijk. Voetbalvereniging Beuningse Boys behoudt zich het recht voor teams zonder trainer en/of begeleider uit te sluiten van deelname aan competities en toernooien.
5.4 Spelregels zijn afspraken waar niemand zich aan kan onttrekken.
5.5 Ontwikkel teamrespect voor de tegenstander, de scheidsrechter en de begeleiding van de tegenstander.
5.6 Afspraken zijn belangrijk. De teamleden rekenen er op dat u ze nakomt.
5.7 Schreeuwen en kinderen belachelijk maken: dat is pas verliezen.
5.8 Winnen van een wedstrijd is mooi, maar een schouderklopje voor een geleverde individuele prestatie is ook winnen.
5.9 Onderneem direct actie tegen leden en/of toeschouwers die zich ernstig misdragen.
5.10 Vermeld gele en rode kaarten op het wedstrijdformulier; er worden geen kaarten geseponeerd, ook niet op verzoek van de tegenstander.
5.11 Rapporteer ongeregeldheden door eigen spelers aan jeugdcommissie en/of het bestuur en verschaf helderheid over de omstandigheden waaronder de ongeregeldheden zich hebben voorgedaan.

Artikel 6 Ouders/verzorgers
6.1 Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
6.2 Gun kinderen de tijd om te leren, ze moeten al zoveel.
6.3 Goed voorbeeld doet goed volgen. Kinderen stellen al snel het gedrag van volwassenen als hun eigen norm.
6.4 Bemoei u tijdens de wedstrijden en trainingen niet in woord en gebaar met de spelers, trainers en scheidsrechters.
6.5 Blijf buiten de leunhekken.
6.6 Moedig uw kind en anderen aan; geef hem een duwtje in de rug, maar forceer het kind nooit.
6.7 Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een goed spelleider zal aanpassen aan de mogelijkheden van de deelnemers.
6.8 Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
6.9 Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
6.10 Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
6.11 Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.
6.12 Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.
6.13 Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken.
6.14 Ouders/verzorgers van onze leden zijn verantwoordelijk voor het vervoer van het respectievelijke team naar uitwedstrijden. In overleg met de begeleiding van het team worden zij geacht behulpzaam te zijn bij het ter beschikking stellen van vervoer voor onze leden, bij voorkeur op toerbeurt, veelal volgens een vastgesteld vervoersrooster zodat iedere ouder/verzorger een gelijke bijdrage levert aan het sportieve plezier van onze leden.
6.15 Als ouder wordt u eveneens geacht onze Gedragscodes te accepteren en respecteren. Als enthousiast en betrokken supporter van uw zoon en/of dochter bent u ook een gerespecteerd vertegenwoordiger van onze club. Namens voetbalvereniging Beuningse Boys behouden begeleiding, jeugdcommissie en bestuur zich het recht voor u aan te spreken op ongewenst gedrag.

Artikel 7 Bestuurders
7.1 Zorg voor veiligheid op het complex, dat maakt een veilige sportomgeving.
7.2 Zorg dat inhoud en strekking van deze gedragscode bekend is bij leden, trainers, leiders, officials, ouders en toeschouwers.
7.3 Bevorder het aantal gediplomeerde en ervaren trainers, leiders en officials die in staat zijn om naast technische en tactische ook sportieve vaardigheden te bevorderen.
7.4 Stimuleer trainings- en voorlichtingsprogramma’s over sportiviteit.

Artikel 8 Toeschouwers
8.1 Grof taalgebruik en het beledigen en/of belagen van spelers, scheidsrechters, grensrechters, begeleiding en andere toeschouwers is niet toegestaan en kan aanleiding zijn voor het bestuur om een sanctie op te leggen.
8.2 Applaus voor goed spel van zowel uw eigen team als dat van de tegenstander doet wonderen.
8.3 Veroordeel elk gebruik van geweld.
8.4 Respecteer de beslissingen van de scheidsrechter en van de grensrechters.
8.5 Maak mensen niet belachelijk en scheld niet als er een fout wordt gemaakt.
8.6 Vertoon zelf sportief gedrag; goed voorbeeld doet goed volgen.

Artikel 9 Afwikkeling van schorsingen opgelegd door de K.N.V.B.
9.1 Voetbalvereniging Beuningse Boys ontvangt van de KNVB een overzicht, waarop naam van de speler, elftal en de duur van de schorsing (en eventuele boete) staan vermeld.
9.2 De speler wordt door de KNVB schriftelijk in kennis gesteld van de duur van de schorsing en het te betalen boetebedrag.
9.3 De bevestiging van de schorsing aan de speler(ster) wordt schriftelijk verzorgd door de secretaris, deze informeert ook de leider/trainer van het desbetreffende elftal.

Artikel 10 Afwikkeling van schorsingen opgelegd door voetbalvereniging Beuningse Boys
10.1 Naar aanleiding van een bepaald voorval zal er een gesprek plaatsvinden tussen tenminste twee vertegenwoordigers van Jeugdcommissie en/of Bestuur en het desbetreffende lid (eventueel met zijn ouders of verzorger(s)).
10.2 Indien een schorsing wordt opgelegd zal het lid hiervan schriftelijk door de secretaris op de hoogte worden gesteld. Tevens wordt de begeleiding van het desbetreffende elftal geïnformeerd.

Artikel 11 Afwikkeling van boetes algemeen
11.1 Alle boetes, opgelegd door de K.N.V.B. en/of voetbalvereniging Beuningse Boys, dienen door de spelers zelf of het team betaald te worden. Het bestuur is bevoegd om in voorkomende gevallen anders te oordelen.
11.2 Administratieve boetes zullen door de veroorzaker betaald moeten worden.
11.3 Door het bestuur kan een boete worden opgelegd van maximaal 100 Euro.

Artikel 12 Boetes opgelegd door de KNVB
12.1 Nadat via de KNVB het overzicht met de boete(s) ontvangen is, zorgt de secretaris ervoor dat de penningmeester z.s.m. geïnformeerd wordt.
12.2 De penningmeester maakt binnen 5 dagen na ontvangst van de boete een factuur en stuurt deze naar de desbetreffende speler of speelster.
12.3 De boete dient binnen 2 weken na ontvangst van de factuur te zijn betaald. Indien die dan nog niet betaald is, krijgt de begeleiding van het team daarvan van de penningmeester bericht. In voorkomend geval wordt de speler geschorst totdat de boete betaald is.

Artikel 13 Boetes opgelegd door voetbalvereniging Beuningse Boys
13.1 Naar aanleiding van een bepaald voorval zal er een gesprek plaatsvinden tussen tenminste twee vertegenwoordigers van jeugdcommissie en/of bestuur en het desbetreffende lid (eventueel met zijn ouders of verzorger(s)).
13.2 Indien een boete wordt opgelegd zal het lid hiervan schriftelijk door de secretaris op de hoogte worden gesteld. Tevens wordt de begeleiding van het desbetreffende elftal geïnformeerd.
13.3 De penningmeester maakt hierna z.s.m. een factuur van het te innen boetebedrag en stuurt deze naar de desbetreffende speler of speelster
13.4 De boete dient binnen 2 weken na ontvangst van de factuur te zijn betaald. Indien die dan nog niet betaald is, krijgt de begeleiding van het team daarvan van de penningmeester bericht.
13.5 In voorkomend geval wordt de speler geschorst totdat de boete betaald is.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van de vereniging de dato 14 oktober 2009, namens het bestuur van de vereniging,

De voorzitter, Ronald van Engelen        De secretaris, Arno Daals