Nieuws vanuit de Jeugdcommissie(s)

Beste jeugdleden en ouders,

Na een paar heftige weken waarin ook het voetbal is stilgelegd, heeft de Jeugdcommissie op 9 april weer (digitaal) vergaderd. Daarbij hebben we kort gekeken naar de rest van het seizoen en daarnaast vooral gekeken naar de teamindeling van volgend jaar.

Het restant van het seizoen 2019/2020.

Het is en blijft nog even onduidelijk of er nog gevoetbald/getraind kan gaan worden dit voetbalseizoen. Voorlopig zijn de maatregelen van de gemeente zo dat het verboden is om op het sportpark te komen, Dat is vanuit het oogpunt van volksgezondheid ook terecht. Alleen samen kunnen we corona de baas. Op 21 april zal vanuit de regering bekend worden gemaakt welke maatregelen er ook na 28 april blijven gelden en voor hoelang. Al eerder is bekend gemaakt dat de sportclubs tot 1 juni gesloten dienen te blijven.

Als er na 1 juni weer ruimte ontstaat om weer te gaan voetballen, zullen we dat binnen Beuningse Boys zeker gaan doen, maar dat zal dan wel zijn conform het advies van de KNVB en in samenspraak met de gemeente Beuningen.

De (jeugd) activiteiten die voor de rest van het seizoen gepland stonden, laten we – anders dan het voetbalkamp- voorlopig nog niet vervallen. Dat geldt voor het Regiocuptoernooi, de ouders tegen de kinderen dag en het Slottoernooi. Als het mogelijk is, willen we deze in juni nog door laten gaan. Uiteraard geldt ook hiervoor dat wij dit conform het advies van de KNVB en in samenspraak met de gemeente Beuningen doen. We komen hier begin mei op terug bij u.

Contributie 2019-2020

Als vereniging hebben we inmiddels enkele vragen gekregen inzake de contributie betalingen. Hierin is belangrijk te bedenken dat uw zoon of dochter lid is van een vereniging. Het lidmaatschapsgeld dient dan ook altijd betaald te worden. Als u in termijnen betaald adviseren wij u dringend niet de termijnen te storneren. U zoon of dochter wordt dan voor het komende seizoen niet meer ingedeeld in een nieuw team en we melden dit ook bij KNVB. De betalingsverplichting blijft wel gewoon staan.

Mocht u door de Corona-crisis in (financiële) problemen gekomen zijn, neem dan gewoon contact op met onze penningmeester, we gaan dan samen naar een oplossing zoeken.

Teamindeling 2020/2021

We gaan er vanuit dat er – wanneer dan ook – een seizoen 2020/2021 zal gaan beginnen, en  daarom zijn de Technische Commissie (TC) en de Jeugdcommissie (JC) inmiddels begonnen met  inventarisatie voor  het seizoen 2020/2021.Dit geschiedt als volgt.

Door de jeugdcommissie wordt geïnventariseerd welke spelers/speelsters er volgend jaar door gaan met voetballen en welke niet. Dat is deels al via trainers en leiders gebeurd, de rest zal via een uitvraag per email / WhatsApp plaatsvinden. We gaan er vanuit dat iedereen blijft voetballen, maar mocht je toch overwegen te stoppen dan verzoeken we iedereen om dit uiterlijk 22 april 2020 aan de coördinator van jouw leeftijdscategorie door te geven zodat we hier rekening mee kunnen houden bij de teamindelingen van het nieuwe seizoen.

Door de TC worden voorlopige selectieteams samengesteld. Dit wordt gedaan door het samenbrengen van informatie:

  • van een aantal (interne) scouts en de TC op basis van bekeken wedstrijden toen die nog gespeeld werden;
  • van trainers van de huidige teams; in een aantal leeftijdscategorieën is al met trainers en leiders gesproken, met anderen zal dat nog (digitaal) plaatsvinden;
  • van de trainers en de coördinatoren van de woensdagmiddagtraining (jeugd onder 8 t/m 12);
  • input opgedaan tijdens toernooien, voor zover voor bepaalde leeftijden relevant, bijvoorbeeld de Shell cup;

Er zullen in beginsel geen specifieke selectietrainingen of –wedstrijden worden georganiseerd, nog even daargelaten dat dat voorlopig ook niet kan.

Uitgangspunt bij de samenstelling van de selectieteams is om spelers in hun ‘eigen’ leeftijdscategorie te laten spelen. Dat kan anders zijn als de individuele ontwikkeling van een speler daarom vraagt of als de aantallen daarom vragen. Hoeveel selectieteams er per leeftijdscategorie worden ingevuld is afhankelijk van het (ook kwalitatieve) aanbod aan spelers per categorie. Begin mei zal de JC met de TC bekijken wat het voorstel van de TC betekent voor de totale aantallen per leeftijdscategorie. Dat is ook het moment dat, op basis van aantal beschikbare spelers / speelsters, wordt bepaald hoeveel teams er per leeftijdscategorie kunnen worden samengesteld en uit hoeveel spelers die teams kunnen bestaan. Ook komt daarbij aan orde of en in hoeverre het noodzakelijk is bepaalde spelers dispensatie te geven of juist door te schuiven in verband met het aanvullen van teams tot de benodigde aantallen. De praktijk leert dat de aantallen spelers per leeftijdscategorie zelden precies passen bij het aantal benodigde spelers dat nodig is om het gewenste aantal teams per leeftijd te maken. Ook dit jaar wordt voorzien dat sommige spelers om die reden moeten worden doorgeschoven en/of dispensatie worden verleend.

Vervolgens zal de JC de overige (niet-selectie) teams samenstellen. Daarbij zal waarde gehecht worden aan niveau van spelers maar zeker ook aan ervaringen binnen de teams zoals ze dit jaar met plezier voetballen en/of de wens om met vriendjes/vriendinnetjes te kunnen spelen.

Dit proces vraagt geruime tijd. De ervaring leert ook dat tot op het laatste moment wijzigingen kunnen optreden ten opzichte van de eerder voorziene teams, bijvoorbeeld door de aanwas van nieuwe leden en/of het onverwachte vertrek van spelers. Het streven van JC en TC is om dit jaar rond 1 juni de teams voor volgend jaar bekend te maken, waarbij de kanttekening is dat dit een voorlopige teamindeling betreft. Definitief is de indeling pas bij aanvang van het volgend seizoen.

Het bovenstaande bevat de uitgangspunten van het huidige beleid over teamsamenstelling in zijn algemeenheid. Uiteraard is dat niet in beton gegoten en kunnen daaraan geen rechten worden ontleend in individuele gevallen.

Tenslotte

Het voelt vreemd om bezig te zijn met teamindelingen terwijl er eigenlijk nog geen enkel concreet uitzicht is op ‘weer gaan voetballen’. Toch zal dat moment er zeker komen. Het moet verantwoord zijn, maar wij hopen jullie allemaal weer zo snel mogelijk te kunnen verwelkomen bij de BB!

Met sportieve groeten

JC en TC