Correctie JO15-3 en JO15-5 teams in de conceptindeling 2020 - 2021

Beste spelers/speelsters en ouders/verzorgers,

In bijgaand bestand is de voorlopige indeling van de competitieteams voor volgend jaar zichtbaar. De selectieteams zijn ingedeeld door de Technische Commissie, de overige teams door de Jeugdcommissie (JC).

Ten aanzien van enkele leeftijdscategorieën kan nog het volgende worden opgemerkt in relatie tot de aantallen spelers per team.

  •  In de JO11 bestaan de teams uit een aantal spelers dat lager is dan het ideale aantal van 10 of 11 per team. Er is vanuit de JO10, waar de teams ruimer in hun jasje zitten, toegezegd dat op weekbasis voldoende invallers beschikbaar worden gesteld; verder hopen we nog op nieuwe aanmeldingen in deze categorieën;
  • Er zijn 10 spelers vanuit de huidige JO11 (volgend jaar eigenlijk JO12) doorgeschoven naar de JO13. Dat was noodzakelijk in verband met de aantallen, om 3 JO13 teams te kunnen indelen;
  •  Voor de JO17 en JO19 geldt dat de meeste teams 16 of 17 spelers hebben, waarbij in overleg met spelers en ouders een aantal spelers van de JO17 vervroegd is doorgeschoven naar de JO19. Hier is voor gekozen om iedereen te kunnen laten voetballen. Mochten er tijdens de zomer nog wijzigingen komen, dan zullen de betreffende teams geïnformeerd worden.

De Technische Commissie houdt een “inloop-avond” op woensdag 3 juni; voor de JO 8 t/m 12 van 18.30 tot 20:00 uur en voor JO13 vanaf 20.15 uur. Daar kunnen vragen worden gesteld over de indelingen van de selectieteams. Voor vragen betreffende niet-selectieteams in deze categorieën kan contact worden gezocht met de (JC) coördinator van de desbetreffende leeftijdscategorie (namen en telefoonnummers/emailadressen te vinden op de website). Voor vragen over de indeling van de MO-teams zijn de coördinatoren MO beschikbaar op het sportpark op donderdag 4 juni vanaf 19:00 uur; voor vragen betreffende de indelingen van de JO15 t.m. JO19 kan men zich tot de coördinatoren van die leeftijdscategorieën richten.

Zoveel als mogelijk zijn namen van trainers/leiders opgenomen. Diegenen die zich daar nu al toe bereid hebben verklaard, grote dank! Daar waar nog geen leider of trainer is vermeld, worden door  TC en/of JC nog mensen benaderd. Uiteraard staan we ook open voor spontane aanmeldingen of suggesties vanuit ouders. Uitgangspunt is nog steeds dat niet-selectieteams niet worden voorzien van een trainer van de club, zij het dat ook dit jaar, meer dan in het verleden, wordt getracht om - in ieder geval in een deel van de onderbouw - daar wel in te voorzien. We hopen dit in de komende jaren nog verder uit te bouwen.

Eerder is al gecommuniceerd dat het sportpark van de Beuningse Boys gesloten is van 26 juni tot en met 2 augustus!

Trainers en leiders zullen op enig moment contact zoeken en de (ouders van) spelers voorzien van informatie over het volgend seizoen. Voor aanvang van het nieuwe seizoen zal bekend worden gemaakt op welke dagen de teams vanaf augustus trainen. Voor de JO/MO 8 t/m JO/MO 12 geldt dat ook volgend jaar weer (verplicht) gezamenlijk op de woensdagmiddag zal worden getraind. Het streven is om aanvullend daarop alle teams uit de onderbouw ook nog een trainingsmogelijkheid met het team aan te bieden.

Een aantal trainers en leiders van de nieuwe teams, zal mogelijk op korte termijn al contact zoeken om het team bijeen te brengen en nog voordat het park sluit een aanvang maken met de training met het nieuwe team. De mogelijkheid om in de periode van 15 tot 26 juni (2 weken) alvast met het nieuwe team te gaan trainen is er voor alle teams. Het verzoek aan trainers/leiders is om daarbij de dagen en tijden in acht te nemen die het hele jaar al voor ‘dat team’ gelden; dat wil zeggen bijvoorbeeld de nieuwe JO15-1  traint in beginsel op het tijdstip van de huidige / oude JO15-1. Verzoeken om dat anders te regelen moeten z.s.m. ingediend worden bij de leeftijd-coördinatoren. Er zijn geen kleedkamers beschikbaar en de (nieuwe) Corona maatregelen zijn van kracht.

Het eerste weekend waarin er wedstrijden worden gespeeld is het weekend van
29 augustus, dan begint de bekercompetitie voor de MO/JO13 t/m JO/MO19, hiervoor zijn alle teams ingeschreven. De JO8 t/m JO12 en de MO11 beginnen op 5 september met de competitie. De (najaars) competitie begint voor de  JO/MO13 t/m JO/MO19  op 29 september.  Deze data kunnen als gevolg van de Corona crisis en de daarbij opgelegde maatregelen nog wijzigen.

Veel plezier volgend seizoen en een fijne vakantie toegewenst!

De Jeugd Commissie en de Technische Commissie.

Correctie concept teamindeling jeugd seizoen 2020 - 2021